Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Biblioteka WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > RODO w Bibliotece WNS

RODO w Bibliotece WNS

RODO       


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych UWr

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Rozporządzenie Ogólne”) informujemy :

Administratorem , zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail : IOD@uwr.edu.pl

Pozyskaliśmy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych : imię i nazwisko, nr pesel,  nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres miejsca zatrudnienia, adres miejsca nauki, nr karty bibliotecznej, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres :

- w przypadku założenia konta bibliotecznego – do momentu rozliczenia się użytkownika  z wypożyczonych materiałów bibliotecznych i naliczonych kar regulaminowych (jeśli dotyczy)

- w przypadku zrealizowanych zamówień  na materiały biblioteczne (rewers) : do momentu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych

O jakich danych mówimy ?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Panią/Pana z usług Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych (dalej zwanej BWNS) : m.in. zapisu do Biblioteki poprzez formularze online, składania zmówień na materiały  biblioteczne poprzez formularze online i rewersy tradycyjne,  strony internetowej, serwisów  i innych funkcjonalności udostępnianych przez stronę BWNS

Dlaczego chcemy przetwarzać Pani/Pana dane ?

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych jest  udostępnianie zbiorów  BWNS, odzyskiwanie ich lub ich wartości oraz prowadzenie działalności statystyczno-sprawozdawczej.

Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych :

Umożliwienie uprawnionym osobom założenie konta bibliotecznego w BWNS uprawniającego do wypożyczania materiałów  bibliotecznych na zewnątrz lub do korzystania z nich na miejscu  zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów BWNS

W celu kontaktu z użytkownikiem (poprzez pocztę elektroniczną, kontakt telefoniczny, jeśli użytkownik go udostępnił lub tradycyjnie listem)  i przekazania mu informacji  m.in. o upływającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów  bibliotecznych, o nieoddanych w terminie materiałach bibliotecznych i wynikających z tego karach regulaminowych.

W celu realizacji zamówień użytkowników złożonych elektronicznie (rewersy online i rewers tradycyjny) do wypożyczalni  i czytelni.

W celu upoważnienia przez użytkownika innej osoby do odebrania zamówionych przez niego materiałów bibliotecznych na zasadzie Pełnomocnictwa.

Inne możliwe cele przetwarzania danych osobowych dotyczą ochrony mienia publicznego (monitoring), audytu lub postępowania wyjaśniającego , badań naukowych oraz potrzeby archiwizowania.

Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.

UWAGA : elektroniczne konta  użytkowników w momencie rozliczenia się z BWNS i BUWr będą całkowicie usunięte z bazy. W przypadku podjęcia studiów 2 stopnia użytkownik powinien na nowo zapisać się do Biblioteki.

Komu możemy przekazać dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać  podmiotom przetwarzającym  je na zlecenie  Uniwersytetu Wrocławskiego , podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa , oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do własnych danych ?

 Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być  jednak ograniczone  przez szczególny przepis prawa.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę  prawną przetwarzania  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych ?

Każde przetwarzanie Pani/Pana danych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania  Pani/Pana danych w celu Świadczenia usług  jest ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku.

data utworzenia/modyfikacji: 16 lipiec 2018 o 11:30:07